Broze Bedoelingen: MOTIE 70 Rol stedelijke keten dementie in verspreiding dementievriendelijek aanpak

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
  • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
  • Het college in de actielijn ‘Rol stedelijke keten dementie in verspreiding dementievriendelijke aanpak’ de Stedelijke Keten Dementie een rol wil geven bij de borging en verspreiding van de dementievriendelijke aanpak.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in het uitvoeringsprogramma niet is aangeven welke rol de gemeente aan de keten wil geven en ook niet op welke manier de gemeente dat wil doen;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de uitvoering van de maatregel verder niet meer terugkomt in de voortgangsrapportage van december 2020;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de bijdrage van Stedelijke Keten Dementie aan de ambities van het college onzeker is.

 

 

Draagt het college op:

 

  • De actielijn Stedelijke Keten Dementie alsnog op te pakken en hiervoor voldoende middelen beschikbaar te stellen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: