Broze Bedoelingen: MOTIE 69 Publieksbalies trainen in dementievriendelijkheid

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
  • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
  • Het college in de actielijn ‘Publieksbalies trainen in dementievriendelijkheid’ trainingen en e-learning bijeenkomsten wil organiseren zodat ouderen met dementie langer in staat zijn om op een prettige manier zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de geplande bijeenkomsten door corona geen doorgang konden vinden;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er tot op heden geen medewerkers zijn getraind;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in de voortgangsrapportage van december 2020 de trainingen niet meer genoemd worden;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat daardoor niet duidelijk is of de maatregel alsnog zal worden uitgevoerd.

 

 

Draagt het college op:

 

  • De trainingen alsnog te organiseren;
  • Financiering structureel beschikbaar stellen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: