Broze Bedoelingen: MOTIE 68 Dementievriendelijke wijken

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
  • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
  • Het college in de actielijn ‘Dementievriendelijke wijken’ wil het college wijken dementievriendelijk maken, onder meer door winkeliers te trainen in de omgang en signalering van mensen met dementie.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het initiatief van de dementievriendelijke wijk is twee wijken is gestart;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat alleen in de wijk IJsselmonde het project succesvol is;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat omdat het project slechts in een van de veertien beoogde wijken wordt uitgevoerd de bijdrage aan de ambitie beperkt.

 

Draagt het college op:

 

  • Het initiatief van de dementievriendelijke wijk verder in Rotterdam uit te breiden daarbij gebruik makend van het succes in IJsselmonde.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: