Broze Bedoelingen: MOTIE 67 Cultuursensitief werken

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
 • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
 • Het college in de actielijn ‘Cultuursensitief werken’ wil dat de zorg en ondersteuning beter worden afgestemd op de zorgvragen van migrantenouderen en hun mantelzorgers. De geboden zorg moet zo aansluiten bij de behoeften van ouderen met een migratieachtergrond.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onder de aandacht brengen van de leidraad cultuursensitief werken logisch aansluit bij het doel om zorgverleners en welzijnsprofessionals cultuursensitief te laten werken;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat ook de gemeente onderkent dat er behoefte is aan een cultuurspecifiek aanbod van zorg is;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente geen zicht heeft op in hoeveel en welke cultuurspecifieke zorg nodig is;

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het uitvoeringsprogramma geen enkele maatregel bevat om een cultuurspecifiek aanbod van zorg te realiseren waardoor het college de ambitie om passende zorg en ondersteuning te realiseren voor ouderen met een migratieachtergrond niet waar maakt.

 

Draagt het college op:

 

 • Te onderzoeken aan welke cultuurspecifieke zorg behoefte is bij de verschillende groepen migrantenouderen;
 • Migranten zo nodig in de eigen taal aan te spreken;
 • Vervolgens cultuurspecifieke zorg aan te bieden.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: