Broze Bedoelingen: MOTIE 66 Ouderen Migranten met Dementie

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
 • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
 • Het college in de actielijn ‘Ouderen Migranten met Dementie’ het signaleren van dementie bij migrantenouderen wil verbeteren.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat voor het project Ouderen Migranten met Dementie in twee wijken een kernteam is opgezet;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er vooral voorlichting wordt gegeven, waaronder in de moskee en Huis van de wijk;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het de bedoeling is dat het project stadsbreed wordt uitgerold, maar dat dit niet in deze collegeperiode zal plaatsvinden;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat alleen voorlichting niet voldoende is, vooral om dat voorlichting in de eigen taal van groot belang is;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat omdat de gemeente zelf geen rol heeft in het project, het niet bijdraagt aan de ambitie van het college van passende zorg en ondersteuning.

 

Draagt het college op:

 

 • De voorlichting aan migrantenouderen en om hun omgeving in heel de stad aan te bieden;
 • Daarbij rekening houdend met de moedertaal om het bereik en daarmee de doelstelling zo goed mogelijk te kunnen realiseren.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: