Broze Bedoelingen: MOTIE 65 Sociaal Vitaal in Kleur 2.0

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
 • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
 • Het college in de actielijn ‘68 Sociaal Vitaal in Kleur wil dat gezondheidsproblemen eerder worden gesignaleerd en daarbij de kennis van migranten over het zorgstelsel te verbeteren.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in het project gezondheidsvoorlichters informatie geven in combinatie met het organiseren van op gezondheid gerichte activiteiten waarin de geleerde kennis meteen wordt toegepast;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er met het project in 2020 300 ouderen zijn bereikt;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat Sociaal in Kleur wordt opgenomen in het Stedelijk welzijn vanaf 2022;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat omdat het project stadsbreed wordt uitgerold het kan bijdragen aan de ambitie, maar dat deze bijdrage slechts beperkt kan zijn;

Draagt het college op:

 

 • Het project Sociaal Vitaal in Kleur inderdaad stadsbreed beschikbaar te maken;
 • Hierbij rekening te houden met cultuur sensitieve elementen en de mogelijkheid te hebben om migrantenouderen in de eigen taal aan te spreken;
 • Structurele financiering hiervoor beschikbaar te stellen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: