Broze Bedoelingen: MOTIE 64 Haveneue

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
  • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Havenue’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
  • In de actielijn ‘Havenue’ de organiserende partijen passende zorg en ondersteuning willen aanbieden aan ouderen met als doel de onderlinge samenwerking tussen organisaties in het medische en sociale domein in de hoop en verwachting dat minder ouderen op de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen belanden.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat Havenue het initiatief is van vier ziekenhuizen;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente er geen concrete rol in heeft en organisaties waar de gemeente verantwoordelijk voor is (welzijnsorganisaties, Vraagwijzer en wijkteams) namen er niet aan deel;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de concrete samenwerking sinds maart 2020 stil is komen te liggen;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in het deel dat wel wordt voortgezet nemen de gemeente en de organisaties waar de gemeente verantwoordelijk voor is niet deel;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet te verwachten is dat deelname aan Havenue door de gemeente niet substantieel zal bijdragen aan de ambitie om passende zorg en ondersteuning voor ouderen te realiseren.

 

 

Draagt het college op:

 

  • Gezien het belang van het voorkomen dat ouderen onnodig terecht komen op de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen de samenwerking met de proeftuin Havenue en het programma PGO te intensiveren.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: