Broze Bedoelingen: MOTIE 63 Verbetering doorstroming ouderen uit het ziekenhuis

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
  • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘verbeteren samenwerking medisch en sociaal domein’ maatregelen wil nemen om de samenwerking te verbeteren tussen organisaties die zorg en ondersteuning aan ouderen bieden, of die moeten beoordelen (indiceren) welke zorg een oudere nodig heeft;
  • Het college in de actielijn ‘verbetering doorstroming ouderen uit het ziekenhuis’ wil dat partijen (huisarts, wijkverpleging, en wijkteams) zich samen inzetten om te komen tot stadsbede afspraken om tot duurzame samenwerking te komen.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente geen concrete rol heeft in deze actielijn;
  • Goede samenwerking wel nodig is om ouderen niet onnodig lang opgenomen te laten zijn in ziekenhuizen;
  • Ouderen met zorgvragen gebaat zijn met goed afspraken en samenwerking van zorg verlenende partijen;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ deze actielijn buiten beschouwing laat;

 

 

Draagt het college op:

 

  • De regie te nemen in de samenwerking tussen partijen om de zorg voor ouderen te verbeteren on de opnameduur van ouderen in de ziekenhuizen zoveel mogelijk te beperken.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: