Broze Bedoelingen: MOTIE 62 Grensvlakken zorgwetten bespreekbaar in casuistiek

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
  • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘verbeteren samenwerking medisch en sociaal domein’ maatregelen wil nemen om de samenwerking te verbeteren tussen organisaties die zorg en ondersteuning aan ouderen bieden, of die moeten beoordelen (indiceren) welke zorg een oudere nodig heeft;
  • Het college in de actielijn ‘Grensvlakken zorgwetten bespreekbaar in casuïstiek’ de wettelijke kaders en de grensvlakken tussen de verschillende zorgwetten zichtbaar en bespreekbaar wil maken.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente geen concrete rol heeft in deze actielijn;
  • Juist de grensvlakken hulpvragers in lastige posities kunnen brengen;
  • Overleg tussen partijen die zorg en ondersteuningen bieden vanuit de verschillende zorgwetten onontbeerlijk is om optimale zorg te kunnen bieden;
  • Het college met PRIO (Programma Rotterdam Integraal ondersteunen en activeren) al werkt aan het oplossen van de scheidslijnen tussen verschillende wetten en partijen;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ deze actielijn buiten beschouwing laat.

 

 

Draagt het college op:

 

  • Nu PRIO voorzichtig succesvol lijkt deze werkwijze ook in andere wijken van Rotterdam beschikbaar te maken.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: