Broze Bedoelingen: MOTIE 61 Verkennen slimme communicatie professionals

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
  • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘verbeteren samenwerking medisch en sociaal domein’ maatregelen wil nemen om de samenwerking te verbeteren tussen organisaties die zorg en ondersteuning aan ouderen bieden, of die moeten beoordelen (indiceren) welke zorg een oudere nodig heeft;
  • Het college in de actielijn ‘Verkennen slimme communicatie professionals’ wil onderzoeken hoe technologie de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen het medische en het sociale domein kan ondersteunen.

 

Overwegende dat:

 

  • Het college in het Masterplan Ouder en Wijzer noemt (vroeg)tijdige signalering en passende integrale zorg en ondersteuning in te zetten samenwerking en afstemming tussen huisarts (praktijken), wijkverpleegkundigen (medisch domein) en wijkteams, VraagWijzer en welzijn (sociaal domein) een randvoorwaarde;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat deze actielijn een voorbereidend karakter heeft en dat er nog geen concreet effect op de zorg en ondersteuning van ouderen te verwachten is;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ deze actielijn buiten beschouwing laat.

 

Draagt het college op:

 

  • Haast te maken met het bevorderen van de samenwerking en (vroeg)signalering van zorgvragen op technologisch gebied.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: