Broze Bedoelingen: MOTIE 60 Experiment Integraal budget

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
 • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘verbeteren samenwerking medisch en sociaal domein’ maatregelen wil nemen om de samenwerking te verbeteren tussen organisaties die zorg en ondersteuning aan ouderen bieden, of die moeten beoordelen (indiceren) welke zorg een oudere nodig heeft;
 • Het college in de actielijn ‘Experiment Integraal budget’ wil dat de wijkverpleegkundige en de Wmo-adviseur samen de indicatiestelling van de benodigde zorg gaan doen.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de keuze om de negatieve gevolgen van het complexe zorgstelsel voor ouderen aan te pakken;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat dit een logische keuze is; De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er tot nu toe (onderzoeksperiode rekenkamer) tien ouderen geholpen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente ondanks haar insteek er niet voor kiest om een aanspreekpunt te organiseren, daarmee sluit het actiepunt onvoldoende aan bij de behoeften van ouderen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de mogelijkheden om het Integraal Budget in de praktijk vanwege de complexe regelgeving beperkt zijn.

 

Draagt het college op:

 

 • Te stoppen met het project Integraal Budget;
 • Wel in te zetten op een aanspreekpunt voor alle zorg die de ouderen in Rotterdam mogelijk nodig hebben;
 • Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht kunnen;
 • Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren;
 • Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen;
 • Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een welzijnsorganisatie) te gaan beleggen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: