Broze Bedoelingen: MOTIE 6 Beweegaanbod Sportbedrijf voor ouderen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 • In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken blijven bij de samenleving;
 • Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen;
 • Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ wil bewerkstelligen dat ouderen in de wijk of buurt gebruik kunnen maken van een laagdrempelig aanbod aan beweegactiviteiten, op een aantrekkelijke en goed bereikbare plek;
 • Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ als eerste maatregel inzet op dat het Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport sportverenigingen en commerciële organisaties gaan stimuleren om een specifiek beweegaanbod voor ouderen aan te bieden, zoals walking football, hockey, tennis of volleybal, dat aansluit bij de behoefte van ouderen in de wijk. Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport hebben volgens het college zicht op die behoeften.

Overwegende dat: 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiele bereik aan Rotterdamse ouderen boven de 55 jaar die met behulp van het Sportbedrijf sport- en beweegactiviteiten aangeboden hebben gekregen duizenden ouderen zijn tussen 2018-2020; 
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het Sportbedrijf Rotterdam financiële middelen beschikbaar heeft (zogenaamde ‘aanjaagbudget’) om organisaties (welzijnsorganisaties, fitnessbedrijven, buurtverenigingen, zorgorganisaties, sportverenigingen en zzp’ers) die al in de wijk aanwezig zijn, aan te sporen om sport- en beweegaanbod voor ouderen te realiseren en samen met hen de kansen en mogelijkheden verder te ontwikkelen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat naar aanleiding van onderzoek van het Sportbedrijf Rotterdam de stap naar wekelijks georganiseerd sporten voor ouderen met een migratieachtergrond vaak te groot is en daarmee het bereik gering is;
 • Het Sportbedrijf Rotterdam bezig is met het realiseren van nieuwe beweegaanbod voor ouderen in 39 wijken, waardoor het bereik nog kan worden vergroot.

 

Draagt het college op:

 

 • Te blijven investeren in het Sportbedrijf Rotterdam en daarbij extra aandacht te hebben voor ouderen met een migratieachtergrond en hun behoeften om te bewegen;
 • Vergroot het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen door:
  • Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen.
  • In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en dienstverlening.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: