Broze Bedoelingen: MOTIE 59 Regioplan Huisartsen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
 • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘verbeteren samenwerking medisch en sociaal domein’ maatregelen wil nemen om de samenwerking te verbeteren tussen organisaties die zorg en ondersteuning aan ouderen bieden, of die moeten beoordelen (indiceren) welke zorg een oudere nodig heeft;
 • Het college in de actielijn ‘Regioplan Huisartsen’ de samenwerking tussen het medische en het sociale domein wil verbeteren. Het plan moet leiden tot stadsbrede duurzame afspraken over samenwerking op wijkniveau.

 

Overwegende dat:

 

 • In het masterplan Ouder en Wijzer wordt gesproken over het starten met de verbeterde samenwerking in vier wijken om in 2020 uit te breiden naar de ouderenhubs. Een en ander zou mogelijk zijn door aan te sluiten bij effectieve samenwerkingsvormen zoals krachtige basiszorg, Welzijn op recept en multidisciplinair overleg;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente weinig invloed heeft op het initiatief omdat niet de gemeente maar de regionale huisartsencoalitie de opdrachtgever is;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente niet financieel bijdraagt aan de maatregel;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het multidisciplinair overleg niet kan waarborgen dat op wijkniveau de samenwerking tussen organisatie in het sociaal domein verbetert. Volgens de rekenkamer wordt door de gemeente de taak om de samenwerking in de zorg en ondersteuning van ouderen op wijkniveau te verbeteren, voor wat betreft het sociaal domein, te eenzijdig neergelegd bij de huisartsen.

 

Draagt het college op:

 

 • De regie te nemen in het verbeteren van de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein;
 • Hierbij de huisartsen te ondersteunen bij hun coördinatie van de zorg van ouderen;
 • Als gemeente zelf meer initiatief te nemen om de onderlinge samenwerking van interne en externe organisaties in het sociaal domein (zoals Vraagwijzer, welzijnsorganisaties en wijkteams) te verbeteren, en overleg met de regionale huisartsencoalitie over een actievere betrokkenheid van de gemeente in het verbeteren van de samenwerking met het medisch domein.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: