Broze Bedoelingen: MOTIE 58 Ouderenhubs

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
 • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘Ouderenhubs’ wil zorgen dat ouderen in hun eigen wijk oud kunnen worden, dat er gebouwd wordt aan een zorgzame wijk en dat de zorg en ondersteuning op een vanzelfsprekende manier zichtbaar en nabij is als dat nodig is.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onzeker is dat de ouderenhubs zullen bijdragen aan de ambitie van het college om passende zorg en ondersteuning voor de Rotterdamse ouderen te bieden;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de ambitie is om zes ouderenhubs te realiseren, maar dat zelfs dat aantal waarschijnlijk niet gehaald wordt;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente onvoldoende de regie neemt in de ontwikkeling van de ouderenhubs en te veel overlaat aan de participerende partijen die eerder concurrenten dan vanzelfsprekende samenwerkingspartners zijn;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente de ouderenhubs daar wil ontwikkelen waar de behoefte het grootst is, maar uiteindelijk niet geïnformeerd is naar de behoefte van ouderen, maar naar het aantal ouderen dat in een wijk woont, de mogelijkheid van nieuwbouw en het enthousiasme voor het idee ouderenhubs bij organisaties in het gebied;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat meerdere voor de ontwikkeling van de ouderenhubs relevante partijen in Rotterdam signaleren dat de gemeente nog altijd onvoldoende inzicht heeft in de behoefte van ouderen in de betreffende gebieden;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat bij de ontwikkeling van de ouderenhubs geen rekening is gehouden met moeilijk bereikbare groepen zoals migrantenouderen en ouderen met een lage sociaaleconomische positie;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de ouderenhubs onvoldoende bijdragen aan de ambitie dat Rotterdammers in hun eigen wijk oud kunnen worden.

 

Draagt het college op:

 

 • De regie te nemen bij de ontwikkeling van de ouderenhubs;
 • De ouderenhubs in alle wijken van Rotterdam te realiseren;
 • Indien een wijk te weinig ouderen huisvest om een full service ouderenhub te realiseren in gezondheidscentra ene ouderhub-light te realiseren waar tenminste de vaste contact persoon voor de ouderen(zorg) en ondersteuning gehuisvest is.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: