Broze Bedoelingen: MOTIE 57 Plusroutes en dementievriendelike wandelpaden

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
 • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
 • Het college in de actielijn ‘toegankelijke buitenruimte’ maatregelen neemt om de buitenruimte in de hele stad toegankelijk te maken voor ouderen;
 • Het college in de actielijn ‘toegankelijke buitenruimte’ als maatregel wil inzetten op het aanleggen van plusroutes en dementievriendelijke wandelroutes. Dat zijn wandelroutes die ingericht worden volgens de zogenoemde plusrichtlijnen voor toegankelijke buitenruimte en gaan over sneller ingrijpen bij oneffenheden, voldoende keerruimte voor rolstoelen en scootmobielen, het aangeven van vernauwingen in de looproute, geleidelijnen naar oversteekplaatsen en richtlijnen voor zitplaatsen, kleurstellingen in de route, prullenbakken ed.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat bij de plusroutes en dementievriendelijke wandelroutes de gemeente wel inzet maar geen analyse heeft gemaakt bij in welke wijken deze routes het meest nodig zijn;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de plusroutes en dementievriendelijke wandelroutes aansluiten bij de behoeften van de ouderen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de plusrichtlijnen niet afdoende zijn en dat bijvoorbeeld openbare toiletten en aanpassingen fietspaden geen onderdeel uitmaken van deze richtlijn;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er maar een zestal plusroutes en geen dementievriendelijke wandelroutes zijn gerealiseerd.

 

Draagt het college op:

 

 • Blijven in te zetten op plusroutes en dementievriendelijke wandelroutes;
 • Hier een structurele activiteit van te maken;
 • Hier structurele financiën voor beschikbaar te stellen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: