Broze Bedoelingen: MOTIE 56 Pilot burgerhulpverlening

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
  • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
  • Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ maatregelen neemt om de sociale leefbaarheid en brandveiligheid van bestaande seniorencomplexen te verbeteren;
  • Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ als maatregel wil inzetten op pilots burgerhulpverlening waarbij senioren getraind worden om andere bewoners van het complex te helpen bij brand. De brandweer brengt de wooncorporaties op de hoogte en geeft ook aan in welke complexen dit nodig geacht wordt.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat slechts één seniorencomplex heeft deelgenomen aan deze activiteit;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ stelt wel dat deze activiteit bijdraagt aan veilige leefomgeving voor ouderen.

  

Draagt het college op:

 

  • Blijvend in te zetten op het inzetten van senioren in het kader van ondersteuning van de eigen doelgroep ouderen;
  • Hier een structurele activiteit van te maken;
  • Hier structurele financiën voor beschikbaar te stellen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: