Broze Bedoelingen: MOTIE 55 Pilot brandveiligheid gebouwen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
  • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
  • Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ maatregelen neemt om de sociale leefbaarheid en brandveiligheid van bestaande seniorencomplexen te verbeteren;
  • Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ als maatregel wil inzetten op voorlichten en adviseren van ouderen over brandveiligheid zoals pop-up belevingswoning brandveiligheid, voorlichtingsbijeenkomsten afgestemd op ouderen, voorlichting bij mensen thuis en ontruimings- en brandoefeningen. Ook de pilot brandveilige gebouwen wordt in deze motie meegenomen.

 

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de pop-up belevingswoning brandveiligheid door veel wijken van de stad rouleert;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de pilot brandveilige gebouwen alleen nog maar in een aantal gebouwen in Ommoord heeft gedraaid en niet over de stad is uitgerold;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente als onderdeel van de veiligheidsregio Rotterdam ook nauwe betrokkenheid bij deze voorlichting van ouderen heeft.

 

Draagt het college op:

 

  • Blijvend in te zetten op brandveiligheid voorlichting geven aan ouderen in zowel de seniorencomplexen maar vooral ook bij de zelfstandig wonende ouderen;
  • Hier een structurele activiteit van te maken;
  • Hier structurele financiën voor beschikbaar te stellen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: