Broze Bedoelingen: MOTIE 53 Subsidie collectieve woonaanpassingen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
  • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
  • Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ maatregelen neemt om de sociale leefbaarheid en brandveiligheid van bestaande seniorencomplexen te verbeteren;
  • Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ als maatregel wil inzetten op subsidie collectieve woningaanpassingen. Het betreft een subsidie om aanpassingen aan wooncomplexen te doen voor het veilig stallen van scootmobielen.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de brandweer deze aanpassingen rond het stallen van scootmobielen urgenter vindt dan het aanpassen van gemeenschappelijke ruimten en toegankelijkheid van woningen;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ stelt ook dat de brandveiligheid in seniorencomplexen een groot probleem is en dat er relatief veel woningbranden gebeuren;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het bereik met de maatregelen op brandveiligheid slechts alleen de ouderen in de seniorencomplexen bereikt en nauwelijks de ouderen die zelfstandig wonen.

 

Draagt het college op:

 

  • Blijvend in te zetten op brandveiligheid voor mensen binnen seniorencomplexen maar ook bij ouderen die zelfstandig wonen;
  • Hier een structurele activiteit van te maken;
  • Hier structurele financiën voor beschikbaar te stellen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: