Broze Bedoelingen: MOTIE 52 In gesprek met woningcorporaties over doelgroepen in seniorenflats

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
  • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
  • Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ maatregelen neemt om de sociale leefbaarheid en brandveiligheid van bestaande seniorencomplexen te verbeteren;
  • Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ als maatregel wil inzetten op het gesprek met woningcorporaties over doelgroepen in seniorenflats. De sociale leefbaarheid in seniorencomplexen staat onder druk door fricties tussen oudere bewoners en andere doelgroepen die ook gehuisvest worden in seniorencomplexen.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat deze ambitie wel is opgeschreven maar geen enkele uitvoering aan is gegeven;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ stelt ook dat het hier een uitermate lastig probleem betreft en dat in gesprek gaan met corporaties geen perspectief biedt voor ouderen om tot een oplossing te komen;
  • 50PLUS Rotterdam constateert de afgelopen 3,5 jaar na vele gesprekken met oudere inwoners van seniorencomplexen dat het college geen aandacht heeft voor het effect op de leefbaarheid voor oudere bewoners dat andere doelgroepen met kwetsbare mensen ook in seniorencomplexen wonen;
  • 50PLUS Rotterdam constateert dat de overlast van doelgroepen met kwetsbare mensen enorm is in de seniorencomplexen.

 

Draagt het college op:

 

  • Seniorencomplexen weer voor ouderen te laten zijn en te stoppen met de combinatie van senioren en andere kwetsbare doelgroepen in seniorencomplexen samen te laten wonen;
  • Met wooncorporaties hierover het gesprek aan te gaan.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: