Broze Bedoelingen: MOTIE 51 Professioneel ouderen ondersteunen bij activiteiten

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
 • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
 • Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ maatregelen neemt om de sociale leefbaarheid en brandveiligheid van bestaande seniorencomplexen te verbeteren;
 • Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ als eerste maatregel wil inzetten op het professioneel ouderen ondersteunen bij activiteiten in ontmoetingsruimten. Hierbij worden welzijnsaanbieders betrokken en instrumenten zoals ‘Lief en Leed’, ‘Bakkie en beppen’ en ‘Studio Bruis’ ingezet.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat mede vanwege corona de activiteit niet echt doorgang heeft gevonden;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er wel behoefte is aan dergelijke activiteiten en dat de woningcorporaties er een rol in kunnen spelen.

 

 

 

Draagt het college op:

 

 • Verder te blijven investeren in professionele ondersteuning van ouderen bij het organiseren van activiteiten in ontmoetingsruimten;
 • Structurele financiering uit te gaan trekken voor deze activiteit;
 • Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten door:
  • Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen.
  • In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en dienstverlening.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: