Broze Bedoelingen: MOTIE 50 Seniorenmakelaars

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
  • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
  • Het college in de actielijn ‘Stimuleren van bewustwording en voorsorteren’ in de hele stad voldoende tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod;
  • Het college in de actielijn ‘Stimuleren van bewustwording en voorsorteren’ als derde maatregel wil inzetten op ‘Seniorenmakelaars’. De seniorenmakelaars gaan ouderen ondersteunen bij het vinden van een geschikte woning en het wegnemen van praktische belemmeringen rondom de verhuizing. Dit gebeurt samen met woningcorporaties.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ in interviews met ouderen aangegeven gekregen heeft dat er grote behoefte is aan hulp bij het vinden van een woning en bij een verhuizing. In Utrecht is al positieve ervaring met dergelijke ondersteuning opgedaan;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er slechts budget is vrijgemaakt voor het aanstellen van een seniorenmakelaar en die heeft zich geconcentreerd op IJsselmonde en Delfshaven;
  • Er geen ouderenhuishoudens verhuisd zijn met begeleiding van de seniorenmakelaar.

 

Draagt het college op:

 

  • Verder te investeren in seniorenmakelaars;
  • Structurele financiering uit te gaan trekken voor deze activiteit.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: