Broze Bedoelingen: MOTIE 48 Bewustwording toekomstige woonwensen via communicatie

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
  • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
  • Het college in de actielijn ‘Stimuleren van bewustwording en voorsorteren’ in de hele stad voldoende tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod;
  • Het college in de actielijn ‘Stimuleren van bewustwording en voorsorteren’ als eerste maatregel wil inzetten op ‘Bewustwording toekomstige woonwensen via communicatie’. Het betreft een voorlichtingscampagne die bestaat uit persoonlijke brieven, huisbezoeken aan ouderen en informatiemarkten. Het college zoekt daarbij de samenwerking met Rotterdam Partners en woneninrotterdam.nl.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat bewustwording van mensen hoe ze gaan wonen als ze ouder worden sluit aan bij de behoefte van ouderen;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat van samenwerking met de partners niets is terechtgekomen.

 

Draagt het college op:

 

  • In te blijven zetten op het stimuleren van bewustwording en voorsorteren van ouderen in hun woonsituatie naar de toekomst toe;
  • Hiervoor structureel financiële middelen voor beschikbaar te stellen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: