Broze Bedoelingen: MOTIE 47 Ondersteuning Particuliere wooninitiatieven

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
  • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
  • Het college in de actielijn ‘Realiseren nieuwe woonzorgconcepten’ in de hele stad voldoende tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod;
  • Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in gebieden’ als vierde maatregel wil inzetten op particuliere wooniniatieven en woningcorporaties bij elkaar te brengen.

 

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het lang duurt om plannen van particuliere woongroepen te realiseren en dat dus dergelijke initiatieven vanuit de wooncorporaties aangejaagd kunnen worden.

 

  

Draagt het college op:

 

  • Intentieverklaringen met de woningcorporaties te maken met betrekking tot particuliere wooninitiatieven;
  • Hiervoor ook locaties in de stad beschikbaar voor te stellen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: