Broze Bedoelingen: MOTIE 46 Proeftuin met zes vernieuwende woon(zorg)concepten

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
 • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
 • Het college in de actielijn ‘Realiseren nieuwe woonzorgconcepten’ in de hele stad voldoende tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod;
 • Het college in de actielijn ‘Realiseren nieuwe woonzorgconcepten’ als derde maatregel wil inzetten op een proeftuin met zes vernieuwende woon(zorg)concepten om zo het aanbod te differentiëren. Uiteindelijk is het resultaat van deze maatregel dat er één type tussenvoorziening, de thuisplusflats ingezet wordt. Het realiseren van deze thuisplusflats bestaat uit het aanbieden van welzijn en Wmo in bestaande seniorencomplexen in het sociale segment.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er geen onderzoek naar de behoefte van de verschillende typen tussenvoorzieningen is gedaan en daarom er geen onderbouwde keuzes voor de differentiatie van woon(zorg)concepten in typen en locaties is te maken;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in deze maatregel er gewerkt wordt vanuit aanbodgerichte manier van de markt en niet vanuit vraaggerichte wijze van de ouderen zelf.

 

 

Draagt het college op:

 

 • In te zetten op vernieuwende woon(zorg)concepten zoals in het Langer Thuis Akkoord wordt aangehaald;
  • Groepswonen voor ouderen
  • Hofjes-wonen
  • Meergeneratiewoningen
  • Coöperatieve woonzorgconcepten
 • Deze concepten uit te rollen over alle gebieden van de stad;
 • In de woonvisie 2030 hier een aparte categorie woonconcepten voor op te nemen;
 • Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten door:
  • Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen.
  • In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en dienstverlening.
 • Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen en zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO);
 • Vervolgens te bepalen welk maatregelenpakket er nodig is voor ouderen per gebied;
 • Maatregelen te nemen die blijvend zijn en neem ze in alle gebieden in de stad waar ze nodig zijn, zodat ze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan gestelde ambities;
 • Met woningcorporaties en/of andere externe partijen harde prestatieafspraken te maken (aantallen, type en locatie) over te realiseren woningen voor ouderen en tussenvoorzieningen in alle gebieden van de stad.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: