Broze Bedoelingen: MOTIE 45 Tussenvoorzieningen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
 • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
 • Het college in de actielijn ‘Realiseren nieuwe woonzorgconcepten’ in de hele stad voldoende tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod;
 • Het college in de actielijn ‘Realiseren nieuwe woonzorgconcepten’ als tweede maatregel inzet op tussenvoorzieningen te realiseren door prestatieafspraken met woningcorporaties en in de aanbesteding van nieuwbouwprojecten. Tussenvoorzieningen zijn een noodzakelijke maatregel om de ouderen in de leeftijdscategorie vanaf 55 jaar tot aan dat ouderen in een verpleegtehuis terechtkomen er geen woningaanbod is.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat landelijk onderzoek uitwijst dat het aanbod van tussenvoorzieningen in het sociale segment schaars is;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert het college geen onderzoek gedaan heeft naar tussenvoorzieningen en daardoor is er geen zicht op aan welk type tussenvoorzieningen voor ouderen er behoefte is;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college geen concrete afspraken met de wooncorporaties in de prestatieafspraken heeft gemaakt;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat voor vijf bouwlocaties tussenvoorzieningen worden meegenomen in de aanbesteding van nieuwbouw.

 

Draagt het college op:

 

 • In te zetten op de tussenvoorzieningen in de woningbouw voor zowel het sociale- als het middensegment;
 • Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten door:
  • Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen.
  • In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en dienstverlening.
 • Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen en zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO);
 • Vervolgens te bepalen welk maatregelenpakket er nodig is voor ouderen per gebied;
 • Maatregelen te nemen die blijvend zijn en neem ze in alle gebieden in de stad waar ze nodig zijn, zodat ze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan gestelde ambities;
 • Met woningcorporaties en/of andere externe partijen harde prestatieafspraken te maken (aantallen, type en locatie) over te realiseren woningen voor ouderen en tussenvoorzieningen in alle gebieden van de stad.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: