Broze Bedoelingen: MOTIE 43 Blijverslening

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
 • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
 • Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’ stelt dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen wijk willen blijven wonen en daar ook actief mee willen blijven doen.
 • Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in gebieden’ als vijfde maatregel de blijverslening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft onderzocht. De lening is bedoeld voor zowel huurders als eigenaar-bewoners en biedt de mogelijkheid om woningaanpassingen te financieren. Bewoners vragen de lening aan bij de gemeente en worden verstrekt door SVn. Het college heeft geen alternatieve maatregelen genomen om woningaanpassingen bij ouderen te stimuleren.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er bij de realisatie van ouderenwoningen geen aandacht was voor de betaalbaarheid van deze woningen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er geen rekening gehouden wordt met wat de kosten zijn bij verhuizing;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat ouderen die nu in een huurwoning met een lage huur niet zullen doorschuiven naar een woning met een hogere huur.

 

Draagt het college op:

 

 • De blijverslening in te voeren;
 • De verhuiskostenvergoeding structureel in te gaan zetten en niet alleen via de seniorenmakelaar;
 • Voorrangsregels en huurkorting structureel in te gaan voeren;
 • Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten door:
  • Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen.
  • In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en dienstverlening.
 • Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen en zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO);
 • Vervolgens te bepalen welk maatregelenpakket er nodig is voor ouderen per gebied;
 • Maatregelen te nemen die blijvend zijn en neem ze in alle gebieden in de stad waar ze nodig zijn, zodat ze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan gestelde ambities.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: