Broze Bedoelingen: MOTIE 42 12.600 geschikte ouderenwoningen in het middensegment

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
 • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
 • Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’ stelt dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen wijk willen blijven wonen en daar ook actief mee willen blijven doen;
 • Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in gebieden’ als vierde maatregel voor het middensegment is in het Langer Thuis Akkoord de afspraak opgenomen dat een aanzienlijk deel van de opgave van 12.600 woningen (nieuwbouw) en een deel van liberalisaties van bestaande voorraad voor ouderen is. Deze woningen worden gerealiseerd op plekken met een hoge dichtheid aan voorzieningen in de nabijheid van OV.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel van het college 12.600 woningen in het middensegment (2030) gebouwd worden voor ouderen niet gegarandeerd zijn omdat het college deze maatregel niet heeft vastgelegd voor de ouderen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er geen analyse van de behoefte bestaat per wijk van dit soort middensegment woningen zowel in de koopsector als in de particuliere huurmarkt;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in het Actieplan Middenhuur de ouderen wel als doelgroep worden genoemd maar ook in dit plan is de vraag van ouderenhuisvesting niet concreet gemaakt en zijn er geen maatregelen opgenomen die specifiek gericht zijn op ouderen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in het Langer Thuis Akkoord en ook geen concrete doelstellingen zijn opgenomen om nieuwbouw en liberalisaties van woningen voor ouderen te realiseren.

 

Draagt het college op:

 

 • De liberalisatie van de huursector voor ouderen te stoppen;
 • De 12.600 woningen in het middensegment voor ouderen ook te garanderen voor ouderen en deze aantal woningen ook te gaan realiseren;
 • Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten door:
  • Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen
  • In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en dienstverlening
 • Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen en zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO);
 • Met woningcorporaties en/of andere externe partijen harde prestatieafspraken te maken (aantallen, type en locatie) over te realiseren woningen voor ouderen en tussenvoorzieningen in alle gebieden van de stad.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: