Broze Bedoelingen: MOTIE 41 woningaanpassingen in oude stadswijken

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
 • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
 • Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’ stelt dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen wijk willen blijven wonen en daar ook actief mee willen blijven doen;
 • Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in gebieden’ als derde maatregel in het centrum, de oude stadswijken en de kleine kernen zich richt niet alleen op nieuwbouw maar ook op het realiseren van voldoende geschikte woningen door woningaanpassing. In het Langer Thuis Akkoord is afgesproken dat de partijen voor hun eigen woningbezit de mogelijkheden verkennen voor (collectieve) woningaanpassingen en elkaar helpen om dit te realiseren.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in het Langer Thuis Akkoord dat partijen voor hun eigen woningbezit de mogelijkheden verkennen voor (collectieve) woningaanpassingen en elkaar te helpen om dit te realiseren;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college niet concreet heeft gemaakt hoeveel woningaanpassingen per gebied nodig zijn en hoeveel er gerealiseerd gaan worden;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in oude stadswijken (Oude Westen, Bloemhof, Hillesluis, Feyenoord, Kralingen West etc) en rond het centrum er onvoldoende geschikte woningen door woningaanpassing zullen kunnen worden gerealiseerd, omdat de meeste woningen in de wijken niet geschikt te maken zijn;

 

Draagt het college op:

 

 • Beter onderzoek te gaan doen naar aanpassingen van woningen in oude stadswijken ten behoeve van de ouderen en indien dit niet mogelijk is het aantal te bouwen woningen in het sociale- en middensegment en als tussenvoorzieningen voor ouderen te verhogen;
 • Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten door:
  • Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen
  • In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en dienstverlening
 • Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen en zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO);
 • Met woningcorporaties en/of andere externe partijen harde prestatieafspraken te maken (aantallen, type en locatie) over te realiseren woningen voor ouderen en tussenvoorzieningen in alle gebieden van de stad.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: