Broze Bedoelingen: MOTIE 40 Labelen van woningen voor ouderen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
 • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
 • Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’ stelt dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen wijk willen blijven wonen en daar ook actief mee willen blijven doen;
 • Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in gebieden’ als tweede maatregel in het Langer Thuis Akkoord 2019-2025 de afspraak is gemaakt dat er tot 2025 dat partijen in potentie levensloopbestendige nieuwbouw (zachte planvoorraad) labelen voor ouderen.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college er niet voor kiest om de maatregel van het labelen van woningen voor ouderen in te willen zetten;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert het college er ook niet voor kiest om ouderen voorrang te geven op andere huurders of meer woningen exclusief toe te wijzen aan ouderen door deze te labelen voor 55-plussers;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college onvoldoende rekening houdt met de betaalbaarheid van de woningen voor ouderen met een laag inkomen, en met de behoeften van oudere migranten.

 

Draagt het college op:

 

 • Woningen in het sociale-, middensegment en tussenvoorzieningen speciaal te gaan labelen voor ouderen;
 • Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergtoten door:
  • Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen.
  • In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en dienstverlening.
 • Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen en zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO);
 • Met woningcorporaties en/of andere externe partijen harde prestatieafspraken te maken (aantallen, type en locatie) over te realiseren woningen voor ouderen en tussenvoorzieningen in alle gebieden van de stad.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: