Broze Bedoelingen: MOTIE 38 Samen eten bevorderen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
 • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen meer betrokken wil laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;
 • Met de maatregel ‘Samen eten bevorderen’ wil het college ouderen zich veiliger voelen op straat zodat ze geen belemmeringen voelen voor een actief sociaal leven.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er een ruim aanbod is van betaalbare maaltijden, maar dat het aanbod niet blijvend is en dat er geen rekening is gehouden met de wensen en behoeften van migrantenouderen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat veel initiatieven van aanbod van goedkope maaltijden afhankelijk zijn van vrijwilligers en is de financiële ondersteuning vaak eenmalig;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er in een viertal seniorencomplexen en in twee ouderenhubs en pilot is gestart dat verder geen doorgang heeft gekregen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college het voornemen heeft de pilots op te nemen in de nieuwe welzijnsopdracht en in de nieuwe subsidieverlening aan Opzoomer Mee;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat als de pilot in de toekomst inderdaad structureel worden ingezet zijn inderdaad bij zouden kunnen dragen aan een grotere betrokkenheid van ouderen bij hun buurt.

 

Draagt het college op:

 

 • Het aanbod van goedkope maaltijden in buurten te stimuleren, hiervoor middelen beschikbaar te stellen en in te zetten op een structurele invulling van het aanbod;
 • Begeleiding te organiseren of hierover de regie te houden voor werven en ondersteunen van de vrijwilligers die de goedkope maaltijden verzorgen;
 • Het Welzijnswerk te stimuleren mogelijke eenzame en geïsoleerde ouderen uit te nodigen voor deze maaltijden, hier ook middelen voor beschikbaar te hebben;
 • In het aanbod van goedkope maaltijden, het samen eten rekening te houden met leefstijl en voorkeuren van alle Rotterdammers.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: