Broze Bedoelingen: MOTIE 37 Voorlichting en training over veiligheid en weerbaarheid

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
 • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen meer betrokken wil laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;
 • Met de maatregel ‘Voorlichting en training over veiligheid en weerbaarheid’ wil het college ouderen zich veiliger voelen op straat zodat ze geen belemmeringen voelen voor een actief sociaal leven.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de omvang van de training onzeker is (er stonden slechts tien voorlichtingen gepland in tien verschillende ouderencomplexen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel kan bijdragen aan de ambitie om ouderen meer te betrekken bij de buurt;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de bijdrage echter beperkt zal zijn omdat de voorlichting en training zich sterk richten op onveilige situaties die in huis plaats vinden, zoals babbeltrucs, internetfraude en financieel misbruik en ze hierdoor niet substantieel kunnen bijdrage aan het verminderen van onveiligheid op straat;

 

Draagt het college op:

 

 • Het aanbod van de cursussen en trainingen breder te laten zijn zodat naast veiligheid in huis ook het zich veilig voelen op straat aan de orde komt;
 • De cursussen en training weer op te pakken en toegankelijk te laten zijn voor al die ouderen (55-plussers) die menen er behoefte aan te hebben en daarbij ouderen te stimuleren gebruik te maken van de cursussen en trainingen;
 • De cursussen en trainingen een vast onderdeel te laten zijn van het aanbod van cursussen en trainingen en dus niet te beperken tot tien;
 • Hiervoor structurele financiering beschikbaar te stellen

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: