Broze Bedoelingen: MOTIE 36 Cursussen organiseren zodat ouderen hun talenten kunnen ontdekken en zelf activieiten kunnen organiseren

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
 • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen meer wil betrokken laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;
 • Met de maatregel ‘Cursussen organiseren zodat ouderen hun talenten kunnen ontdekken en zelf activiteiten kunnen organiseren’ wil het college cursussen laten organiseren waardoor ouderen hun talenten kunnen ontdekken en zelf cursussen kunnen organiseren die bij hen passen.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college niet heeft onderzocht of ouderen ook behoefte hebben extra aanbod en aan welke type aanbod zij dan behoefte hebben;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat niet alle groepen worden bereikt waardoor de resultaten niet representatief zijn voor alle Rotterdammers van 75 jaar of ouder;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college geen aandacht heeft voor de belemmeringen voor migrantenouderen om aan activiteiten deel te nemen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat niet duidelijk is of en aan welke type cursussen ouderen behoefte hebben, dat niet duidelijk is hoeveel cursussen Welzijn moet organiseren, dat sommige groepen ouderen geen activiteiten kunnen organiseren zonder ondersteuning door Welzijn, dat het om die redenen onzeker is of deze maatregel zal bijdragen aan de ambitie om ouderen meer betrokken te laten zijn bij hun buurt.

 

Draagt het college op:

 

 • Eerst te onderzoeken waar ouderen behoefte aan hebben (in de verschillende wijken) voordat verder uitvoering wordt gegeven aan deze maatregel;
 • Te onderzoeken welke belemmerende factoren er spelen bij de moeilijk bereikbare groepen, waaronder migrantenouderen;
 • In het onderzoek nadrukkelijk ook te zorgen dat alle groepen Rotterdammers, ook de moeilijk bereikbare groepen waaronder migrantenouderen en kwetsbare Rotterdammers die nog zelfstandig wonen, fysiek niet mobiel zijn en geen gebruik maken van aanvullend vervoer, zijn opgenomen;
 • Het onderzoek iedere vijf jaar te herhalen omdat behoeften en voorkeuren in het algemeen wisselen en ook binnen generaties.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: