Broze Bedoelingen: MOTIE 35 Onderzoeken van wensen en behoeften ouderen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
 • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen meer betrokken wil laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;
 • Met de maatregel ‘Onderzoeken van wensen en behoeften ouderen’ wil het college in Huizen van de wijk en andere plekken waar ouderen samenkomen, onderzoeken wat nodig is om betrokken buurten te versterken. Dit moet gebeuren met de ouderen zelf, corporaties, Opzoomer Mee en de (wijk)samenwerkingspartners. Ook moet geïnventariseerd worden in welke mate het cultuuraanbod in de gebieden aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat niet duidelijk is uit de voortgangsrapportage of het onderzoek al heeft plaats gevonden en wat het heeft opgeleverd;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat niet alle groepen worden bereikt waardoor de resultaten niet representatief zijn voor alle Rotterdammers van 75 jaar of ouder;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het dashboard (waar de resultaten van het onderzoek gepubliceerd worden) geen inzicht geeft in de behoeften van ouderen tussen de 65 en 74 jaar;

 

Draagt het college op:

 

 • Het onderzoek (dat toch de basis van het masterplan Ouder en Wijzer zou moeten zijn) uit te voeren en de resultaten zo spoedig mogelijk bekend te maken;
 • In het onderzoek nadrukkelijk ook te zorgen dat alle groepen Rotterdammers, ook de moeilijk bereikbare groepen waaronder migrantenouderen en kwetsbare Rotterdammers die nog zelfstandig wonen, fysiek niet mobiel zijn en geen gebruik maken van aanvullend vervoer, zijn opgenomen;
 • In het onderzoek ook de behoeften van 64 tot 74-jarigen op te nemen;
 • Het onderzoek iedere vijf jaar te herhalen omdat behoeften en voorkeuren in het algemeen wisselen en ook binnen generaties.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: