Broze Bedoelingen: MOTIE 34 Aanbod culturele partners zichtbaar maken

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
 • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen meer betrokken wil laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;
 • Met de maatregel ‘Aanbod culturele partners zichtbaar maken’ wil het college het aanbod van culturele partners beter zichtbaar maken en ouderen hiermee kennis laten maken.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college niet onderzocht heeft wat de behoeften van ouderen zijn;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet duidelijk is of er behoefte is aan een betere zichtbaarheid van de activiteiten in een buurt en of ouderen vaker mee zouden doen als het aanbod beter bekend zou zijn;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat volgens wethouder dat er voor kwetsbare ouderen vanaf 75 jaar die nog zelfstandig wonen, fysiek niet mobiel zijn en geen gebruik maken van aanvullend vervoer doordat er onvoldoende aanbod is. Voor deze groep is meer maatwerk nodig;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat projectmatige activiteiten volgens welzijnswerkers niet geschikt zijn voor ouderen met een achterstandspositie;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat specifiek aanbod een belangrijke voorwaarde is om migrantenouderen betrokken te laten zijn bij wat er in hun buurt gebeurt;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat projectmatig werken veel tijd vraagt van de organisatoren onder andere vanwege de verantwoordingseisen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college geen aandacht heeft voor de speciale aandacht die voor migrantenouderen nodig zijn om activiteiten voor hen voor en voor hun betrokkenheid bij de buurt te realiseren;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat vele Rotterdamse ouderen onvoldoende taal- en digivaardig zijn om gebruik te kunnen maken van de gebiedsgidsen.
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel maar beperkt zal bijdragen aan de ambitie van het college dat ouderen meer betrokken zijn bij hun buurt.

 

Draagt het college op:

 

 • Niet verder te investeren in het aanbod van culturele partners beter zichtbaar te maken, in plaats daarvan eerst te onderzoeken welke behoeften de ouderen in de verschillende wijken hebben;
 • Te onderzoeken welke maatwerkmogelijkheden er zijn om de kwetsbare Rotterdammers en oudere Rotterdammers met een migratieachtergrond te betrekken bij de buurten;
 • Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht kunnen;
 • Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren;
 • Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen;
 • Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een welzijnsorganisatie) te gaan beleggen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: