Broze Bedoelingen: MOTIE 33 Succesvol aanbod opnemen in digitale menukaart

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
 • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen meer betrokken wil laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;
 • Met de maatregel ‘Succesvol aanbod opnemen in digitale menukaart’ wil het college dat het aanbod van activiteiten in de wijk beter zichtbaar en bekend is.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet duidelijk is of er behoefte is aan een betere zichtbaarheid van de activiteiten in een buurt en of ouderen vaker mee zouden doen als het aanbod beter bekend zou zijn;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat veel activiteiten in buurten vaak maar tijdelijk zijn omdat de gemeente er de voorkeur aangeeft om projectmatig te werken;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat projectmatige activiteiten volgens welzijnswerkers niet geschikt zijn voor ouderen met een achterstandspositie;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat specifiek aanbod een belangrijke voorwaarde is om migrantenouderen betrokken te laten zijn bij wat er in hun buurt gebeurt;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat projectmatig werken veel tijd vraagt van de organisatoren onder andere vanwege de verantwoordingseisen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college geen aandacht heeft voor de speciale aandacht die activiteiten voor migrantenouderen nodig zijn om activiteiten voor hen voor en voor hun betrokkenheid bij de buurt te realiseren;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat vele Rotterdamse ouderen onvoldoende taal en digivaardig zijn om gebruik te kunnen maken van de gebiedsgidsen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel maar beperkt zal bijdragen aan de ambitie van het college dat ouderen meer betrokken zijn bij hun buurt.

 

 

Draagt het college op:

 

 • Niet verder te investeren in informatie via de gebiedsgidsen te verspreiden;
 • Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht kunnen;
 • Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren;
 • Een vast contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen;
 • Deze taak in elke wijk (eventueel bij een medewerkers in een al bestaande functie, zoals de Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een welzijnsorganisatie) te gaan beleggen.
 • Te stoppen met projectmatig werken.
 • Te onderzoeken met welke middelen en mogelijkheden de welzijnsorganisaties samen met de bewoners van een buurt nodig hebben om zonder verantwoordingseisen activiteiten structureel te kunnen organiseren voor een diverse bewonersgroep .

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: