Broze Bedoelingen: MOTIE 31 Gebruik maken van interventieprofielen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
 • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘Sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’ talenten versterken en benutten’ wilt bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;
 • Met de maatregel ‘Gebruik maken van interventieprofielen’ wil het college dat welzijnsorganisaties gebruik maken van de interventieprofielen die zijn opgesteld door Anja Machielse. De typologie van de interventieprofielen biedt handvatten bij het vinden van passende interventies en begeleidingsvormen voor eenzame en geïsoleerde mensen.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel om de interventieprofielen te gebruiken logisch aansluit bij de problematiek;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onbekend is of de interventieprofielen ook geschikt zijn voor het indelen van ouderen met een migratieachtergrond. Het college heeft geen maatregelen genomen om naast de bestaande profielen een gevarieerder aanbod te realiseren, terwijl er wel aanleiding is om dat te doen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat op het moment van het onderzoek deze nog niet werden gebruikt. Wel constateert de rekenkamer dat het de bedoeling is om de trainingen vanaf 2021 stads breed aan te bieden;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat doordat de trainingen nog niet zijn gegeven het niet duidelijk is of het toepassen van de interventieprofielen bijdragen aan de ambitie om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat niet duidelijk is of de ambitie van het college om de eenzaamheid onder ouderen te verlagen met 3 procent tot 50 procent gehaald is omdat recente cijfers ontbreken. Daardoor kan niet vastgesteld worden of deze maatregel bijdraagt aan de ambitie.

 

Draagt het college op:

 

 • Spoedig een aanvang te maken met de trainingen die moeten leiden tot het gebruik van de interventieprofielen;
 • Op een zo kort mogelijke termijn de resultaten van het beleid om de eenzaamheid onder oudere rotterdammers te verminderen te publiceren.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: