Broze Bedoelingen: MOTIE 30 Onderzoek vermindering zorgkosten door zingevingsactiviteiten

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
  • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘Sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’ talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;
  • Met de maatregel ‘Onderzoek vermindering zorgkosten door zingevingsactiviteiten wil het college onderzoeken of zingevingsactiviteiten leiden tot lagere zorgkosten.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat zingevingsactiviteiten op zichzelf niet logisch aansluiten bij de ambitie om eenzaamheid te voorkomen;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college in de voortgangsrapportage niet terugkomt op het voornemen van een meerjarig onderzoek naar het effect van zingevingsactiviteiten op de zorgkosten. Hierdoor is het onduidelijk of deze maatregel daadwerkelijk wordt of nog zal worden uitgevoerd;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel om te onderzoeken of zingevingsactiviteiten leiden tot lagere zorgkosten, logisch is, maar deze kan als zodanig niet bijdragen aan de ambitie.

 

 

Draagt het college op:

 

  • Te stoppen met dit onderzoek voor zover het onderzoek al gestart is en anders niet aan dit onderzoek te beginnen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: