Broze Bedoelingen: MOTIE 3 Informatie toevoegen in gebiedsgidsen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

 Constaterende dat:

 • In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken blijven bij de samenleving;
 • Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen;
 • Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ ouderen wil activeren tot een gezonde leefstijl door ouderen beter te informeren en adviseren over (het belang van) gezondheid en vitaliteit;
 • Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ als derde maatregel inzetten op de gebiedsgidsen ‘Actief in de wijk’ waar de informatie over beweegactiviteiten en sportvoorzieningen wordt uitgebreid, om te bevorderen dat ouderen weten welke activiteiten er zijn in hun buurt of gebied;
 • Gebiedsgidsen (elke wijk heeft een eigen gebiedsgids) uitgegeven door welzijnsorganisaties en gemeente en gefinancierd door de gemeente jaarlijks verspreid worden onder bijna alle 65-65-plussers.

Overwegende dat:

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiële bereik van gebiedsgidsen slechts voor een klein deel van de ouderen (beter opgeleide deel) aan de orde is;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiële bereik van gebiedsgidsen voor een groot deel van de ouderen met een migratieachtergrond niet groot is omdat ze geen Nederlands kunnen lezen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiële bereik van gebiedsgidsen voor laaggeletterde ouderen niet groot is;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat juist de groepen die niet binnen het bereik van de gebiedsgidsen vallen er relatief vaak een ongezonde leefstijl op na houden en dus buitengesloten blijven van informatie over beweegactiviteiten en sportvoorzieningen.

 Draagt het college op:

 • Niet verder te investeren in informatie via de gebiedsgidsen te verspreiden;
 • Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht kunnen;
 • Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren;
 • Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen;
 • Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een welzijnsorganisatie) te gaan beleggen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: