Broze Bedoelingen: MOTIE 29 Meer zingevings- en rouwverwerkingsactiviteiten

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
 • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘Sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’ talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;
 • Met de maatregel ‘Meer zingevings- en rouwverwerkingsactiviteiten’ wil het college voorkomen dat ouderen na het verlies van hun partner (structureel) eenzaam worden.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er behoefte is aan rouwverwerkingsactiviteiten;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er nog te weinig activiteiten beschikbaar zijn, voornamelijk noemt de rekenkamer het tekort aan rouwverwerkingsactiviteiten voor ouderen met een migratie achtergrond;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college in de voortgangsrapportage niet ingaat op de inventarisatie van het bestaande aanbod en dat het hierdoor onzeker is of er wel voldoende aanbod komt;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het vinden van voldoende en geschikte vrijwilligers moeilijk is;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat zingevings- en rouwverwerkingsactiviteiten helpen, maar dat deze activiteiten zelf vaak niet bijdragen aan voorkomen of verminderen van eenzaamheid maar kunnen ze wel een positief effect hebben op de kwaliteit van leven en zorgkosten;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat zingevings- en rouwverwerkingsactiviteiten op zichzelf niet logisch aansluiten bij de ambitie om eenzaamheid te voorkomen;

 

Draagt het college op:

 • Haast te maken met de inventarisatie van bestaande zingevings- en rouwverwerkingsactiviteiten;
 • Zingevings- en rouwverwerkingsactiviteiten te organiseren voor de moeilijk bereikbare groepen, waaronder ouderen met een migratieachtergrond;
 • Het vinden van geschikte en voldoende vrijwilligers te intensiveren.

 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: