Broze Bedoelingen: MOTIE 28 Meldisolement

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
 • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘Sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’ talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;
 • Met de maatregel ‘Meld isolement’ wil het college de eenzaamheid onder 75-plussers bestrijden. Het is een digitaal signaleringsysteem waarin vermoedens over ouderen in een isolement gemeld kunnen worden, met als doel preventie van isolement.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het aantal meldingen bij Meldisolement in 2019 is teruggelopen naar 64 (2018 nog 148) en in 2020 tot 20 mei er slechts 8 meldingen binnen kwamen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat ondanks pogingen van de gemeente om het aantal meldingen te vergroten dit niet tot resultaat heeft geleid;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de ‘opfris actie’ heeft plaats gevonden en of deze stads breed wordt uitgerold;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het aantal meldingen beperkt zijn en zelfs afnemen, waardoor het niet te verwachten is dat de maatregel substantieel zal bijdragen aan de ambitie van het college om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

 

Draagt het college op:

 

 • Te stoppen met het meldpunt.
 • Definieer eenzaamheid en zingeving opnieuw en onderken daarbij de verscheidenheid, betrek daarbij de medewerkers op de werkvloer (thuiszorgmedewrekers, wijkteammedewerkers, huisartsen)
 • Neem maatregelen die de moeilijke groepen zoals migrantenouderen kunnen bereiken, maak daarbij gebruik van de werkwijze van de succesvolle wijken.

 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: