Broze Bedoelingen: MOTIE 27 Huisbezoeken 75+

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
 • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘Sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’ talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;
 • Met de maatregel ‘Huisbezoeken 75+’ wil het college de eenzaamheid onder 75-plussers bestrijden en terugbrengen naar 50 procent.

 

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in 2019 slechts 14 procent van de aangeschreven 75-plussers is bezocht;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de opvolging van signalen onvoldoende is gewaarborgd;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat als er wel een vervolgactie werd ingezet deze geboden hulp vaak geen betrekking had op eenzaamheidsproblematiek of zingevingsvraagstukkenopvolging;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat meer activiteiten rondom zingeving en rouwverwerking eenzaamheid niet kan voorkomen of oplossen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de interventiemodellen waarmee het college de eenzaamheid onder ouderen wil verminderen niet beschikbaar zijn;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat moeilijk bereikbare groepen waaronder migrantenouderen slecht bereikt worden en dat de gemeente vooralsnog geen concrete plannen heeft om het bereik onder de groep migrantenouderen te verbeteren;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de 75+ huisbezoeken eerder een afwerken van vragenlijsten is dan een gesprek over het welzijn cq eenzaamheid van de bezochte 75-plusser. Dit werd bevestigd tijdens de expertmeeting die de commissie ZOCS op 8 september 2021 heeft georganiseerd;
 • Tijdens de door de commissie ZOCS georganiseerde expertmeeting van 8 september 2021 werd door deskundige uit de praktijk bovendien aangeven dat er een bepaalde target van ingevulde vragenlijsten moest worden gehaald, er vooral met vrijwilligers werd gewerkt en dat slechts de professionals de eenzaamheid onder de bezochte ouderen wisten te achterhalen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat om eenzaamheid te bestrijden niet kan worden volstaan met eenmalig huisbezoek, er moet eerst in de relatie met de oudere worden geïnvesteerd voordat er gesproken kan worden over eenzaamheid en/of zingeving;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het bereik te beperkt is en er veel belemmeringen zijn in de uitvoering waardoor het niet te verwachten is dat de maatregel substantieel zal bijdragen aan de ambitie van het college om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

 

Draagt het college op:

 

 • Te stoppen met de 75+ huisbezoek in de huidige vorm;
 • Definieer eenzaamheid en zingeving opnieuw en onderken daarbij de verscheidenheid;
 • Van de 75+ huisbezoeken geen informatieverzameling voor de gemeente te maken, stop met de vragenlijsten, schaf de targets af;
 • Laat de 75+ huisbezoeken slechts door professionals uitvoeren;
 • Neem maatregelen die de moeilijke groepen zoals migrantenouderen kunnen bereiken, maak daarbij gebruik van de werkwijze van de succesvolle wijken;
 • Onderzoek of de 75-plus huisbezoeken behalve bij de life event momenten zoals verhuizen of het verlies van een partner, op een andere frequentie kunnen worden uitgevoerd;
 • Zet er structurele financiering bij.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: