Broze Bedoelingen: MOTIE 26 Werken vanuit presentie

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
  • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘Sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’ talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;
  • Met de maatregel ‘Werken vanuit presentie’ wil het college dat thuiszorgaanbieders eenzaamheid en hulpvragen rondom zingeving van cliënten beter gaan signaleren.

 

Overwegende dat:

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat Laurens Thuiszorg de training ‘Betekenisvol Leven in de Buurt’ heeft ontwikkeld;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college het voornemen heeft in het uitvoeringsprogramma om de samenwerking tussen aanbieders, thuiszorgteams en zingevingsactiviteiten te willen faciliteren om zo te waarborgen dat signalen ook daadwerkelijk worden opgepakt maar dit tot nu niet geleid heeft tot maatregelen om de samenwerking daadwerkelijk te stimuleren;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat doordat de maatregel vanwege coronamaatregelen niet kon worden uitgevoerd niet kan bijdrage aan de ambitie. Bovendien is het bereik volgens de rekenkamer beperkt omdat de maatregel zich enkel richt op de vijf ouderenhubs en niet is gewaarborgd dat de maatregel stadsbreed wordt uitgerold.

 

Draagt het college op:

  • De door Laurens thuiszorg ontwikkelde training zo spoedig mogelijk te gaan verzorgen en de training bovendien beschikbaar te maken voor de gehele stad.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: