Broze Bedoelingen: MOTIE 25 Talenten ex-werknemers benutten

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
  • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;
  • Met de maatregel ‘Talenten ex-werknemers benutten’ wil het college dat bedrijven oudere werknemers voorbereiden op hun pensionering en het talent van ex-werknemers te blijven benutten. De gemeente wil hierin een voorbeeldfunctie vervullen.

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college een pilot wil starten om bij het cluster MO het benodigde instrumentarium in kaart te brengen en te vertalen in handreikingen voor het management;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het geen structurele maatregel betreft omdat bij een positief resultaat van de pilot vervolgens bezien zal worden hoe de implementatie van deze benadering verder ingevoerd kan worden;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onduidelijk is of de maatregel ‘kennis van ex-werknemers behouden’ uitgevoerd zal worden en daardoor niet bijdraagt aan de ambitie van het college.

 

Draagt het college op:

  • Zich in te spannen om deze maatregel verder uit te werken en niet vrijblijvend in te zetten.

 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: