Broze Bedoelingen: MOTIE 23 Versterken digitale vaardigheden

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
  • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;
  • Met de maatregel ‘Versterken digitale vaardigheden’ wil het college de digitale vaardigheden van ouderen vergroten.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college in de actielijn ‘talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college vooral stuurt op bereik in plaats van op resultaat;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onzeker is hoeveel kwetsbare ouderen daadwerkelijk door deze maatregel bereikt zullen worden;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat vooral ouderen worden bereikt die toch al naar de bibliotheek komen.

 

Draagt het college op:

 

  • Te onderzoeken welke behoeften er onder ouderen leven, wat ze willen leren en hoe zij dat denken toe te kunnen passen in het dagelijks leven;
  • Het project ‘versterken digitale vaardigheden’ pas voort te zetten wanneer uit het eerste punt voldoende duidelijk is geworden wat de behoeften van de ouderen zijn.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: