Broze Bedoelingen: MOTIE 22 Contact tussen generaties bevorderen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
  • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;
  • Met de maatregel ‘Contact tussen generaties bevorderen’ het college wil dat ouderen lessen verzorgen op scholen en hen te laten ondersteunen bij het opleiden en trainen van studenten in verschillende opleidingen.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de ouderen die les en ondersteuning geven relatief hoogopgeleide ouderen zijn;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onzeker is hoeveel ouderen zullen worden bereikt, mede omdat veel ouderen andere zaken zonder directe maatschappelijke bijdrage van belang achten voor hun zingeving;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het slechts een aantal kleine activiteiten betreft;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat door de inzet van Het Gilde voor deze maatregel niet te verwachten is dat veel ouderen worden bereikt die nu nog niet actief zijn.

 

Draagt het college op:

 

  • Te onderzoeken onder welke voorwaarde het lesgeven en ondersteunen door ouderen op scholen mogelijk is daarbij mag ook gedacht worden aan werkzaamheden op basisscholen en hoger onderwijs;
  • En hier structurele financiering bij te realiseren.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: