Broze Bedoelingen: MOTIE 12 Valpreventieproject ‘Minder vallen door meer bewegen’

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 • In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken blijven bij de samenleving;
 • Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen;
 • Het college in de actielijn ‘Gezonde voeding en valpreventie’ wil bijdragen aan dat meer ouderen gezond gaan eten en daarmee bijdragen aan de ambitie van het college dat meer Rotterdamse ouderen een gezonde leefstijl omarmen. Voor de specifieke groep ouderen die een verhoogd risico hebben om te vallen bevat de actielijn ook maatregelen om te voorkomen dat ouderen vallen en te bevorderen dat ouderen gaan bewegen;
 • Het college in de actielijn ‘Gezonde voeding en valpreventie’ als derde maatregel inzet in het project valpreventieproject ‘Minder vallen door meer bewegen’ dat Wmo Radar in het centrum uitvoert. Het college wil dit project ook uitvoeren in andere wijken, samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en het Fonds Achterstandswijken Rotterdam.

 

Overwegende dat:

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het bereik van het project in 2019 met in totaal een zestal wijken slechts een bereik had van zo’n totaal 100 deelnemers;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat ondanks dat het bereik erg klein is het wel geleid heeft tot structurele deelname aan beweegactiviteiten.

 

 

 

Draagt het college op:

 • Te blijven investeren in het project valpreventieproject ‘Minder vallen door meer bewegen’ en dat over de gehele stad uit te rollen;
 • Structurele financiering ervoor beschikbaar te stellen;
 • Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergtoten door:
  • Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen.
  • In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en dienstverlening.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: