Bouw en sloop van woningen gaat hand in hand

13 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

  • Dit college een versnelde groei voorstaat van de Rotterdamse woningvoorraad door de bouw van meer woningen, meer concreet door deze collegeperiode te starten met bouw van 18.000 woningen
  • Dit college deze versnelde groei van de woningvoorraad ook voorstaat via de transformatie van kantoorruimte
  • Dit college ook voorstaat om 12.000 sociale (huur)woningen te slopen
  • Dit college daarbij een bijzondere aandacht heeft voor woningen voor studenten en woningen geschikt voor ouderen en/of mensen met een beperking
  • Dit college een voorrangspositie voor bepaalde doelgroepen op de woningmarkt voorstaat omdat zij nu minder kans maken, maar wel van economisch of maatschappelijk belang zijn voor de stad, zoals middeninkomens en hulpverleners
  • Dit college een diverse woningbouw qua woningtypen met een focus op toevoegingen in het middensegment voorstaat

Overwegende dat:

  • De bouw en sloop van de woningen die dit college voorstaat voortkomt uit de Woonvisie 2030
  • Deze woonvisie geen concrete uitwerking kent in een stadsbreed uitvoeringsprogramma

Draagt dit college op:

  • Een uitvoeringsprogramma voor de sloop van 12.000 sociale (huur)woningen en de bouw van 18.000 nieuwe woningen te ontwikkelen

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: