Bindend advies van raad, gebiedscommissies, wijkcomités, wijkraden

21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 21 maart 2019 ter bespreking van het voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 in verband met de invoering van een vuurwerkverbod en aanwijzen vuurwerkzones,

Constaterende dat:

  • De huidige APV niet de bevoegdheid biedt om een lokaal vuurwerkverbod dan wel een stelsel met vuurwerkzones in te voeren in Rotterdam
  • In het huidige stelsel het in Rotterdam is toegestaan om overal vuurwerk af te steken behalve in zogenaamde vuurwerkvrije zones

Overwegende dat:

  • Met de omkering van de norm en de introductie van het vuurwerkverbod benadrukt wordt dat het afsteken van consumentenvuurwerk risicovol is en tot overlast, schade, incidenten en letsel leidt
  • Via een wijziging van de APV het mogelijk wordt de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar het afsteken van consumentenvuurwerk is toegestaan
  • Dat er zeker een vuurwerkverbod dient te gelden voor risicovolle en kwetsbare locaties in Rotterdam zoals bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, bejaardentehuizen, parken, kinderboerderijen, huizen met rieten daken, in winkelstraten, bij dierenasiels en dergelijke

Roept het college op:

  • Alvorens het college besluit tot de aanwijzing van vuurwerkzones het uiteindelijke concept-besluit voor een bindend advies aan de raad, de gebiedscommissies, wijkcomités en wijkraden voorgelegd wordt

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: