Bijstand

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie een structurele daling van 8.000 bijstandsgerechtigden voorstaat

Overwegende dat:

  • Middels maatwerk en passende bejegening meer Rotterdams volgens deze coalitie blijvend uit de bijstand stromen

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Binnen drie maanden met een gedetailleerd Masterplan “8000 mensen uit de Bijstand’ te komen die zichtbaar maakt hoe dit college dit denkt te gaan bewerkstelligen
  • In de begroting er zorg voor te dragen dat de bijstandsuitgaven tijdig bijgesteld worden mocht deze grote ambitie van 8000 minder bijstandsgerechtigden niet gehaald worden

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: