Bijstand bureaucratie

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie inzet op een Deltaplan Schulden
  • In het coalitieakkoord het deltaplan Schulden voornamelijk inzet op de eigen verantwoordelijkheid van mensen met schulden

Overwegende dat:

  • De bureaucratie om bijstand te verkrijgen soms vele maanden vergt
  • Gedurende de periode dat een aanvraag voor bijstand loopt inwoners geen geld ontvangen
  • Inwoners die wachten op hun bijstand schulden maken om te kunnen voorzien in de primaire basisbehoeften

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • De bureaucratie aan te pakken waardoor mensen die recht hebben op bijstand niet pas maanden te laat bijstandsgeld ontvangen
  • Mensen die bijstand aanvragen een voorschot conform de hoogte van de bijstand te verstrekken en deze kwijt te schelden op het moment dat ze bijstand toegekend krijgen

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: